Архангел Михаил

Михаил е главният архангел, главният пазител на небесното царство и главен страж на Божия закон. Името Михаил буквално означава „Кой е като Господ?“ Той е един от четиримата архангели заедно с Гавриил, Рафаил и Уриил. Архангел Михаил се споменава на няколко места в Библията (Нав. 5:13; Дан. 10:12 и 12:1; Лук. 10:18; Иуд. 9; Откр. 12:7-9). Архангел Михаил е наречен в Библията "княз", "водач на войнството Господне" и е описан като главен борец срещу дявола и беззаконията на хората. Архангел Михаил е предводител на небесното войнство, за това се нарича „архистратиг“. 

 Култът към Архангел Михаил е тясно свързан с императорската идеология и тази на висшата военна аристокрация във Византия и в България. Почита се като покровител на владетелите и на войните. Архангел Михаил освен на византийската императорска династия  става покровител и на българските владетели. Княз Борис І приема при кръщението си  (865 - 866 г.) името Михаил, а негов кръстник е византийският император Михаил ІІІ (842-867).  Руският княз Светополк също при покръстването си приема името Михаил. Традицията Архангел Михаил да се почита като покровител на българските царе продължава и през Второто българско царство при династията на Асеневци, които стават ктитори на редица  църкви, посветени на архангел Михаил и  светите архангели. 

 Най-ранното изображение на архангел Михаил е от ІV век в катакомбите на Виа Латина в Рим. Първоначално архангелите се изобразяват в бели одежди, по-късно във владетелски одежди, характерни за императорския двор. Архангел Михаил се представя с инсигниите и регалиите на властта. Той държи сфера, която се нарича „държава“, върху нея са изписани инициалите на Исус Христос (IС ХС) или кръст - символ на Царството небесно, над което има власт Иисус Христос. Също така може да държи и скиптър, който символизира царското и валадическо достойнство и произхожда от церемониала в императорския двор. Често е изобразен стъпил  върху червена възглавница - една от регалиите на властта.  Освен във владетелски одежди, архангел Михаил се изобразява като войн предводител на ангелско войнство, облечен в римски военни доспехи с меч в едната ръка.  

 Образите на архангелите Михаил и Гавриил се поместват до входа на църквата като нейни пазители, охраняващи сакралното пространство. Понякога те  се изобразяват като двойка, от двете страни на входа, във владетелски одежди, държащи инсигниите на властта – сфера и скиптър. С течение на вековете все повече се утвърждава присъствието само на архангел Михаил във войнски одежди с вдигнат меч и свитък с текст, подканващо да влизаме в храма със страх от Бога и чисто сърце. 

Според вярването, когато настъпи последният час от земния път на човека, самият архангел Михаил слиза да отдели душата от тялото и да я преведе до ада или рая. За това той се изобразява в сцената на Страшния съд в ръце с везни, на които се мерят греховете и добрите дела на починалите.  През Възраждането става популярна сцената „Архангел Михаил вади душата на богатия“.

Архангел Михаил е изобразен върху медала в римски военни одежди, в едната ръка държи меч, а в другата - сфера. В този образ са съчетани атрибути на войн и на владетел. 

В началото на IV в. Църквата е установила на 8 ноември празник в чест на Събор на архистратиг Михаил и другите безплътни сили (Архангеловден).  В българската народна традиция Архангеловден е вторият по значимост след Димитровден есенен празник и се свързва с почитта към мъртвите. Съботата преди Архангеловден е Архангелова задушница. Вярващите християни започват и завършват деня си с молитва към ангела хранител и небесен закрилник, който да ги насочва към добри дела и защитава от злополуки. 

Образът на Архангел михаил може да откриете върху сребърните, златните и позлатените продукти на Макоинс Голд.