Условия за ползване


Tова са нашите условия за ползване.

Използвайки електронния магазин www.macoinsgold.com се счита, че приемате и сте съгласни с описаните по долу Общи условия . В случай , че не приемате Общите условия на МДА Финанс , моля не използвайте този уеб сайт.

 Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия Macoinsgold.com

 
Общи условия
Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба между "МДА Финанс" ЕООД, с ЕИК 121397047, като собственик на търговска марка Macoins Gold, наричано по-долу за краткост Macoins Gold, от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент"- от друга, във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез Macoinsgold.com - електронен магазин за стоки.

 I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции
При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
1. „Уебсайт/сайт” ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
2. „МДА Финанс”ЕООД е търговско дружество, с ЕИК 121397047, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Пейо К. Яворов” №6, ет.4, офис 8

e-mail: sales.us@macoinsgold.us

sales.uk@macoinsgold.eu

sales.bg@macoinsgold.com

sales.ro@macoinsgold.com

sales.gr@macoinsgold.com

sales.de@macoinsgold.com

3. „www.macoinsgold.com” е уебсайт за електронна търговия на златни и сребърни монети, който е собственост на „МДА Финанс” ЕООД и е виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
4. „Клиентът”е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което желае да закупи стока, предлагана от macoinsgold.com и се е съгласило с настоящите Общи условия.
5. „Регистрация” е обособена част в macoinsgold.com, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от macoinsgold.com, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия macoinsgold.com, да променя паролата си за достъп, да изтрие профила си, чрез изрично направена функционалност за целта, на сайта www.macoingold.com в потребителския му профил..
6. „Потребителско име” е избран от Клиента уникален мейл, посредством който той се индивидуализира в macoinsgold.com
7. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия в macoinsgold.com.
8. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
9.„Продажна цена” е крайната цена за бройка, за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
10. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
11. „Електронна препратка”е връзка, обозначена в определена Интернет- страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет- страница, информационен ресурс, или обект чрез стандартизирани протоколи.
12. „Информационна система/Система” е всяко отделно устройство, съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, които в изпълнение на определена програма осигуряват или са един от елементите за автоматична обработка на данни.
13. „IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет-страница или ресурс на Клиента, който позволява локализирането им в глобалната Интернет-мрежа.
14. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност, или упражняващо регулирана професия.
15. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет-етиката, или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага, или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж. Към тях се причисляват още повреждането или разрушаването на системи и информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне”, предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство, или по друго приложимо право.
16. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

Предмет

МДА Финанс предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в macoinsgold.com -Магазин стоки, чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет-страници macoinsgold.com изисквания за конкретните стоки.

 Регистрация

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в macoinsgold.com стоки, Клиентът трябва: Да е попълнил вярно on-line електронната форма, намираща се на Интернет адрес – www.macoinsgold.com

При попълване на електронната форма Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на macoinsgold.com данни. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма. Преди да завърши регистрацията си “Клиентът” е необходимо да се запознаете и приемете Общите условия и Политиката за личните данни на МДА Финанс за използване на сайта www.macoinsgod.com. Това става след поставяне на отметка в квадрадчето преди линка с общите условия и политиката за личните данни.

Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет.

След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез macoinsgold.com стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Промени в Общите условия

Доколкото предлаганите от macoinsgold.com стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване с нови емисии, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от МДА Финанс.

При извършване на промени в Общите условия, МДА Финанс се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в macoinsgold.com, или в клиентския му профил, съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията, или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Macoinsgold.com, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

 Публикуване на информация за стоките в Macoinsgold.com

МДА Финанс публикува на адрес http://www.macoinsgold.com описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани стяхнатадоставка. Предоставя се информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му.

 
Заявка за покупка

Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

- определяне на вида и количеството на стоката чрез натискане на виртуален бутон „Добави в кошницата”, обозначен срещу съответна стока;

- след като сте направили своя избор и сте натиснали виртуален бутон "Добави в кошницата" се отваря нов прозорец където натискате виртуален бутон „Към плащане“;

- след като сте натиснали бутон "Към плащане" се отваря нов прозорец ­- преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката). От този прозорец можете да промените адреса за доставка и метода на плащане, чрез натисканате на бутона“ Промяна“.

След натискане бутона „Поръчай“ се отваря страница на платежна система, която сте избрали за плащане. При успешна транзакция, на екрана се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате в електронен формат.

При успешна транзакция, на екрана се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Macoinsgold.com не възниква задължение за нейното изпълнение.
 
Заявка за продажба на МДА Финанс

Заявката за продажба на МДА Финанс се прави, чрез натискане на бутона „Продай на нас” и полълване на формата, която той отваря. След получаваенето на вашата заявка за продажба, ниe ще се свържем с вас за да потвърдим или отхвърлим вашето предложение и уточним условията за доставка.
 
Приемане на заявката

Заявката за покупка се приема от Macoinsgold.com чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на транспортните разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка, или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.
 
Цени

Основната парична единица в Macoinsgold.com е Евро. (EUR). При плащане с банкова карта транзакционната валута също е Евро (EUR). Всички цени могат да бъдат превалутирани по съответния курс и в: американски долари, британски паундове, български лев и румънски лей, но те са само за информативни цели и при плащане с банкова карта могат да не са съвсем еднакви с начислената по вашата карта сума в същата валута.

Всички цени са с включен ДДС. Указаните в macoinsgold.com цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е посочено друго за съответния продукт.

Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка .
  
Начини на плащане

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

- с наложен платеж, на куриера, доставящ стоката,

- чрез платежната система на Pay Pal,

- чрез платежна система на Skrill,

- с кредитна или дебитна карта (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V Pay,

- чрез банков превод,

- по друг указан в Интернет-страниците на macoinsgold.com начин.

Моля, обърнете внимание, че вашата V Pay или MasterCard Electronic карта ще се приема само ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация - Verified by Visa или MasterCard SecureCode, както и дали е отворена от банката издател за трансакции в Интернет. Максималната сума за транзакция с банкова карта е 5000 евро.

При плащане с карта е необходимо картодържателя да попълни следните данни за картата (номер на картата, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя). За идентифицирането на клиента като картодържател, платежния сървър за електронна търговия на обслужващата ни платежна система поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by Visa и MasterCard SecureCode.
 
Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок:

- от 1 до 3 работни дни, освен ако за даден продукт не е посочено друго.
- достатъчен според обстоятелствата - за съответната страна на доставка.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес, или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, МДА Финанс се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Право на отказ

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

- доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

- при транспортирането стоката, или нейната опаковка, са били повредени;

- цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез macoinsgold.com, като върне стоката в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до МДА Финанс и да върне стоката с ненарушена цялост. МДА Финанс е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ. При необходимост от връщане на платена с карта сума по договорираната и извършена от нас услуга, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането или по друг удобен за двете страни начин.

При получаване на пратката проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка.

При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката. Преди отваряне на пратката Клиента трябва да следва инструкциите за получаване на пратка, надлежно описани в електронно съобщение изпратено до Клиента, в момента на изпращане на пратката от МДА Финанс.

Права и задължения на МДА Финанс:

да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;

да достави в срок заявената за покупка стока;

да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами, относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

МДА Финанс няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и Macoinsgold.com, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. МДА Финанс не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на МДА Финанс (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

 Ограничаване на отговорността

МДА Финанс полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

МДА Финанс не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на МДА Финанс.

МДА Финанс не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на МДА Финанс.

МДА Финанс не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Macoinsgold.com.

Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в macoinsgold.com и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, МДА Финанс не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. МДА Финанс не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

МДА Финанс няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.

Права и задължения на Клиента

Клиентът се задължава:

- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

- да плати цената на заявената от него стока;

- да заплати разходите по доставката;

- да получи стоката;

- да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

- да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно МДА Финанс в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;

- с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”,

- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него, или от трето лице, чрез използването й.

Клиентът има право на:

1. Достъп в режим онлайн до macoinsgold.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от МДА Финанс.

2. Достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от МДА Финанс и нейните подразделения.

Клиентът се задължава при ползуване на macoinsgold.com:

- да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет-етиката, правилата на морала и добрите нрави;

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

- да уведомява незабавно МДА Финанс за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

- да не се намесва в правилното действие на системата, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");

- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси, както и части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в macoinsgold.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

- да не се представя за друго лице, нито като представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица, относно самоличността си, или принадлежността си към определена група лица;

- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията по предходната алинея МДА Финанс има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетениеза всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи МДА Финанс има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Прекратяване

При прекратяване на договора МДА Финанс дезактивира клиентския профил и заличава паролата за достъп до клиентския профил.

Клиентът може по всяко време да поиска от МДА Финанс заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно-след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента на дължимите продажна цена и разходи за доставка.

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

1. преустановяване на дейността на МДА Финанс;

2. прекратяване поддържането на магазина;

3. в други предвидени от закона случаи.

 Разваляне на договора

Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Обезщетения

Клиентът е длъжен да обезщети МДА Финанс и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на законодателство, приложимите закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет-етиката.

Клиентът е длъжен да обезщети МДА Финанс и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си и тя е използвана от тях.

 Недействителност

Страните декларират, че в случай, ако някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора, или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд..

 Писмена форма

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента, или отбелязване в поле (чек бокс) в Интернет магазина, собственост на МДА Финанс и др. подобни - доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 
Права на интелектуална собственост

Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия Macoinsgold.com – www.macoinsgold.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на МДА Финанс или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на macoinsgold.com, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост. Освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, без значение дали носителят на съответните права е МДА Финанс или трето лице.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на macoinsgold.com, Клиентът дължи на МДА Финанс неустойка в размер на 5 000 (пет хиляди) euro за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава МДА Финанс от правото да претендира за обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

  Приложимо право

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България, както и приложимото право на Европейския съюз.

В случай, че имате въпроси и препоръки по отношение на настоящите Общи условия, предоставяните в macoinsgold.com услуги и други, моля да ги изпращате на следния адрес на електронна поща:


info@macoinsgold.com